Practice Team

Raj Shukla : Senior Manager

Raj Shukla

Senior Manager


Margaret Pollard : Assistant Practice Manager

Margaret Pollard

Assistant Practice Manager


Christiana Sakyi : Practice Manager

Christiana Sakyi

Practice Manager


Elaine Franklyn : Practice Receptionist

Elaine Franklyn

Practice Receptionist


Lesley Rowden : Practice Receptionist

Lesley Rowden

Practice Receptionist


Sam Boulter : Practice Receptionist

Sam Boulter

Practice Receptionist


Theresa Willis : Practice Receptionist

Theresa Willis

Practice Receptionist


Janis Wallace : Practice Receptionist

Janis Wallace

Practice Receptionist


Mary Hanson : Practice Receptionist

Mary Hanson

Practice Receptionist


Diane Permain : Practice Receptionist

Diane Permain

Practice Receptionist


Naqeeb Rahman : Practice Receptionist

Naqeeb Rahman

Practice Receptionist